Όροι και Προϋποθέσεις

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Κανονισμός ΕΕ- 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και τις διατάξεις του Νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ 137 Α /29-8-2019)

Η επιχείρηση πώλησης και παροχής υπηρεσιών συστημάτων ασφαλείας SKM SECURITY δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σκοπός της παρούσας δήλωσης είναι η ενημέρωσή σας ως υποψήφιοι ή/και υφιστάμενοι πελάτες (προμηθευτές), οφειλέτες και ως εν γένει συναλλασσόμενοι με οποιανδήποτε ιδιότητα με την SKM SECURITY αναφορικά με την επεξεργασία στην
οποία υποβάλλονται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών της SKM SECURITY και της εν γένει συναλλακτικής σχέσης σας με αυτή ως εταιρείας πώλησης και παροχής υπηρεσιών συστημάτων ασφαλείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του.
Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με τη διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρούσα.
Ειδικότερα μέσω της παρούσας θα αντλήσετε πληροφόρηση σχετικά με τα εξής:
• Ποιοι είμαστε και τα στοιχεία της SKM SECURITY
• Ποιες είναι οι γενικές αρχές που η ακολουθεί η SKM SECURITY κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
• Ποια στοιχεία σας είναι δυνατόν να υποβληθούν σε επεξεργασία
• Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία
• Σε ποιους αποδέκτες είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία σας
• Τι προβλέπεται σε περίπτωση τυχόν διαβίβασης των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες (Διασυνοριακή Διαβίβαση)
• Ποιο είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούνται τα δεδομένα σας
• Τι γίνεται όταν περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας
• Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
• Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της SKM SECURITY κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας
• Επικαιροποίηση – τροποποίηση της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ι. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ SKM SECURITY)
Η SKM SECURITY είναι νομίμως λειτουργούσα ατομική επιχείρηση πώλησης και παροχής υπηρεσιών συστημάτων ασφαλείας εγγεγραμμένη στον Σύνδεσμο Αδειοδοτημένων Επιχειρήσεων Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας Ελλάδος (ΣΑΕΕΣΑΕ), με ΑΦΜ 051451900, ιστοσελίδα https://skmsecurity.gr και έδρα στην Πετρούπολη Αττικής επί της οδού Κολοκοτρώνη 134, Τ.Κ. 12132. Στο πλαίσιο των εργασιών της προσφέρει υπηρεσίες πώλησης και παροχής υπηρεσιών συστημάτων ασφαλείας που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών.

ΙΙ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η SKM SECURITY ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών της, η SKM SECURITY μεριμνά ώστε η επεξεργασία των δεδομένων σας να πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των εξής γενικών αρχών: • η συλλογή πραγματοποιείται με τρόπο θεμιτό, όπου απαιτείται με τη συναίνεση/συγκατάθεσή σας για καθορισμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό με θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού, • τα στοιχεία/δεδομένα σας που συλλέγονται είναι συναφή με τον σκοπό επεξεργασίας, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας, • τα στοιχεία/δεδομένα ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους και υποβάλλονται σε τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση σύμφωνα με τις υφιστάμενες για τον σκοπό αυτό θεσπισμένες διαδικασίες, • τα στοιχεία/δεδομένα
τηρούνται σε μορφή, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο πραγματοποίησης του σκοπού επεξεργασίας, • τηρούνται επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας και την πρόληψη κινδύνων, όπως απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, παράνομη χρήση ή αποκάλυψη, • πριν από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ενημερώνεστε δεόντως και παρέχετε, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεσή σας, αυτοβούλως και ενεργά. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για την εκτέλεση σύμβασης που έχετε εσείς ή ο προμηθευτής σας συνάψει με την SKM SECURITY,
β) προκειμένου να ληφθούν μέτρα σχετικά με αίτημά προμηθευτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης,
γ) για τη συμμόρφωση της SKM SECURITY ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με εκ του νόμου υποχρεώσεις της,
δ) για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας, ε) για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας,
στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η SKM SECURITY, εκτός εάν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων.

ΙΙΙ. ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Η SKM SECURITY προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που γνωστοποιείτε ή έχετε γνωστοποιήσει εσείς ως υποψήφιοι ή/και υφιστάμενοι πελάτες (προμηθευτές/εγγυητές) ή ο προμηθευτής σας, δηλ. η επιχείρηση που έχει εκχωρήσει στην SKM SECURITY τις απαιτήσεις κατά υμών (οφειλέτες) σε αυτή, σε όλα τα στάδια της συναλλακτικής σχέσης στο πλαίσιο
παροχής υπηρεσιών πώλησης και παροχής υπηρεσιών συστημάτων ασφαλείας από την SKM SECURITY. Σημειώνεται ότι η SKM SECURITY επεξεργάζεται κάθε φορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Ειδικότερα, η SKM SECURITY ενδέχεται να επεξεργάζεται τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα: Προσωπικά στοιχεία, τα οποία μας παρέχετε εσείς ή οι ανωτέρω, όπως:
• στοιχεία ταυτοποίησης & νομιμοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, στοιχεία δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΜΚΑ), • δημογραφικά στοιχεία (φύλο, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση),
• στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), Σημειώνουμε ότι είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνετε έγκαιρα την SKM SECURITY για κάθε τυχόν μεταβολή των ως άνω στοιχείων σας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η SKM SECURITY τηρούνται σε έγγραφη μορφή ή/και με ηλεκτρονικά και μαγνητικά μέσα. Ιδίως σχετικά με την προστασία των ανηλίκων:
Η SKM SECURITY αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας των δεδομένων ανηλίκων, όπως αυτά ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Δεδομένα ανηλίκων τηρούνται από την SKM SECURITY μόνο εφόσον αυτά έχουν παρασχεθεί από εκείνους που ασκούν τη γονική μέριμνα και μόνο για τους σκοπούς εκπλήρωσης σχετικής συναλλακτικής σχέσης προς όφελος των ανηλίκων. Σημειώνεται ότι σε
καμία περίπτωση η SKM SECURITY δεν συναλλάσσεται απευθείας με ανηλίκους ούτε τα παρεχόμενα από αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες απευθύνονται για άμεση χρήση από ανηλίκους, συναλλάσσεται δε μόνο με τους ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών.

IV. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Η SKM SECURITY είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς: Α) Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης ή πριν τη σύναψη αυτής, ιδίως: • για την ταυτοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων σας,
• για την επικοινωνία είτε σε προσυμβατικό στάδιο, είτε σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη συναλλακτική σας σχέση με την SKM SECURITY,
• για την εκπλήρωση συμβατικών ή και νόμιμων υποχρεώσεών της,
• για την κατάρτιση συμβάσεως, την εκτέλεσή της, και γενικά την ομαλή λειτουργία της και των εκπλήρωση των εκκατέρωθεν υποχρεώσεων των μερών,
• για την εξυπηρέτηση, διαχείριση, παρακολούθηση, διεκπεραίωση των συναλλαγών σας και την εν γένει παροχή του αιτηθέντος προϊόντος/ ή και της υπηρεσίας της SKM SECURITY,
• Β) Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της SKM SECURITY με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως αναφορικά με:
• την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
• την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις και της φορολογικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα,
• την αξιολόγηση της συμβατότητας και κάθε άλλης αξιολόγησης ή κατηγοριοποίησης του πελάτη, όπου κατά περίπτωση απαιτείται, για τη δημιουργία συναλλακτικής σχέσης στο πλαίσιο υπηρεσιών πώλησης συστημάτων ασφαλείας,
• την καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των εντολών που δίνουν οι πελάτες (προμηθευτές) στο πλαίσιο των υπηρεσιών πώλησης
συστημάτων ασφαλείας,
• τη γνωστοποίηση και διαβίβαση στις αρμόδιες εποπτικές, ανεξάρτητες, αστυνομικές, δικαστικές και εν γένει δημόσιες αρχές, καθώς και τρίτα νομίμως αδειοδοτημένα νομικά πρόσωπα, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Γ) Στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της SKM SECURITY, της προάσπισης των συμφερόντων της καθώς και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας και προστασίας των συναλλαγών της, ιδίως αναφορικά με τη συγκέντρωση ή/και ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται μεταξύ άλλων με:
• τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις και την εν γένει συναλλακτική σας δραστηριότητα στο πλαίσιο ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών της SKM SECURITY,
• την επίλυση τυχόν αιτημάτων/ παραπόνων σας, • την εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων στο πλαίσιο λειτουργίας της SKM SECURITY,
• την πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων εξαπάτησης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων,
• την περίπτωση μεταβίβασης, εκχώρησης (είτε απευθείας είτε ως εξασφάλιση) απαιτήσεων ή/και τιτλοφόρησης οιουδήποτε ή του συνόλου των βαρών, απαιτήσεων, εγγυήσεων, προνομίων, τίτλων, στο πλαίσιο οιασδήποτε συμφωνίας του πελάτη με την SKM SECURITY, σε οποιονδήποτε τρίτο/ους.
Ιδίως σχετικά με τις αυτοματοποιημένες λήψεις αποφάσεων: Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως όταν είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση της σύμβασής σας με την SKM SECURITY ή κατόπιν της ρητής σας συγκατάθεσης, η επεξεργασία των σχετικών δεδομένων σας είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, από τις οποίες προκύπτουν αποφάσεις που βασίζονται σε στατιστικές αναλύσεις των παραμέτρων εκείνων που καθιστούν δυνατή την αντικειμενική αξιολόγηση των αιτημάτων σας και την εν γένει συναλλακτική σχέση σας με την SKM SECURITY.

V. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Αποδέκτες των δεδομένων, τα οποία η SKM SECURITY υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης ή στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της συναλλακτικής και συμβατικής σας σχέσης με αυτή, μπορεί να είναι τρίτα σε σχέση με την SKM SECURITY φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές, υπηρεσίες ή άλλοι φορείς, όπως:
• εταιρείες τήρησης και καταστροφής αρχείων,
• εταιρείες προμήθειας και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων,
• εταιρείες φύλαξης και ασφάλειας, Εποπτικές, Δικαστικές, Ανεξάρτητες και λοιπές Αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκπλήρωση υποχρέωσης της SKM SECURITY βάσει νόμου ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης, όπως ενδεικτικά: Τράπεζα της Ελλάδος, Δημόσιες Αρχές, Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Ανακριτικοί Υπάλληλοι, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές, Υποθηκοφύλακες, Έλληνες και αλλοδαποί Δικηγόροι και Νομικοί. Επισημαίνεται ότι η SKM SECURITY θα προβαίνει και σε ειδικότερη ενημέρωσή σας σχετικά με τυχόν διαβίβαση των δεδομένων σας στους ανωτέρω αποδέκτες, εφόσον τούτο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η SKM SECURITY ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές, όπου επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε τακτική ή έκτακτη βάση, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον οφείλει να υποβάλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η SKM SECURITY αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε
τρίτους, οι οποίοι ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, οφείλουν αυτοί να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες της SKM SECURITY, η εν λόγω δε συμμόρφωση διασφαλίζεται μέσω ειδικότερων προβλέψεων στα σχετικά συμβατικά κείμενα εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) και της τήρησης ανάλογων διαδικασιών.

VI. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ)
Η SKM SECURITY στο πλαίσιο υλοποίησης των εργασιών της, καθώς και συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, μπορεί να προβαίνει στη διαβίβαση/ αποδοχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς ή/και από τη μητρική Εταιρεία ή λοιπές θυγατρικές Εταιρείες, καθώς και σε διασύνδεση ορισμένων αρχείων, εφόσον αυτό απαιτείται. Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαβίβαση ή διασύνδεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις για τις εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) η από το κατά τόπους νομοθετικό πλαίσιο για τις λοιπές εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι χώρες αυτές παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που η τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν στην εν λόγω χώρα μόνο εάν η προστασία δεδομένων προβλέπεται από κάποια συμφωνία διαβίβασης δεδομένων, η οποία εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ρητά η Ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία (πχ εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχετε συναινέσει ρητά στη διαβίβαση). Η SKM SECURITY διασφαλίζει με τις κατάλληλες διαδικασίες ότι πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες από τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές, καθώς και ότι κάθε εμπλεκόμενη Εταιρεία μεριμνά για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται ή διασυνδέονται.

VII. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Η SKM SECURITY επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συστημάτων ασφαλείας και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η SKM SECURITY τηρούνται υποχρεωτικά καθόλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της SKM SECURITY ενώπιον Δικαστηρίου ά/και άλλης αρμόδιας Αρχής.

VIII. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Σε περίπτωση που περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας, η SKM SECURITY αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο καταστροφής τους. Ειδικότερα για τον σκοπό αυτό έχει θεσπίσει και εφαρμόζει σχετική διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται αφότου εξεταστεί ότι δεν απαιτείται η διατήρηση αρχειακού υλικού για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ή για την προστασία των συμφερόντων της SKM SECURITY, και βασίζεται στις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η SKM SECURITY διασφαλίζει ότι η ως άνω διαδικασία καταστροφής αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα
δεσμεύει και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στο όνομα και για λογαριασμό της και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων με τα οποία συνεργάζεται στο πλαίσιο συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) ή άλλου είδους συμφωνιών.

IX. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ως Υποκείμενα των Δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:
Δικαίωμα ενημέρωσης: Η SKM SECURITY οφείλει να σας ενημερώνει για την επεξεργασία στη οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το ποια δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα κρατάει με διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.
Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την SKM SECURITY επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.
Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την SKM SECURITY τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών σας δεδομένων.
Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την SKM SECURITY τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο δύναται να ικανοποιηθεί εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την SKM SECURITY τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η SKM SECURITY στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκείμενα των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την SKM SECURITY να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την SKM SECURITY να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να τα διαβιβάσει η SKM SECURITY σε άλλο πάροχο. Για την περαιτέρω διευκόλυνσή σας σχετικά με την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, η SKM SECURITY μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά σας. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε εγγράφως το αίτημά σας, χρησιμοποιώντας την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr  Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα Τηλ. Κέντρο: +30 210 6475600 Fax: +30 210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Χ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ SKM SECURITY ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Διασφάλιση Απορρήτου και ασφάλειας Επεξεργασίας Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της SKM SECURITY. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται με βάση αυστηρά κριτήρια, που έχει θεσπίσει η SKM SECURITY, τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή επαρκών εγγυήσεων από πλευράς γνώσεων και προσωπικών δεσμεύσεων για την τήρηση του απορρήτου. Η SKM SECURITY λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από περιστατικά παραβίασης, όπως η τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται αποσκοπούν στο να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας.

XΙ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η SKM SECURITY δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, η επικαιροποιημένη Δήλωση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της SKM SECURITY (https://skmsecurity.gr).

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με την ή τις υπηρεσίες που θέλετε και τα στοιχεία επικοινωνίας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 24 ωρών.

lading pages zitisi prosforas
Επιλέξτε μια ή και περισσότερες υπηρεσίες